Pelastussuunnitelma päivitys 7.8.2020

YLEISÖTILAISUUDEN TURVALLISUUS- JA PELASTUSUUNNITELMA

Tilaisuuden/tapahtuman nimi

Prinsessakierros

Tapahtumapaikka

Lappeenrannan satamatori, Kipparinkatu 1, 53900 Lappeenranta

Tapahtuman ajankohta:

Lauantai 15.8.2020

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 (poliisi, pelastustoimi, ensihoito, sairaankuljetukset, tulipalot) 

Päivystys:

Etelä-Karjalan keskussairaala
K-siipi, käynB Kahilanniementie 2, ovi 38
53130 Lappeenranta
puh. päivystysapu 116 117

Myrkytystietokeskus
puh. 0800 147 111 (maksuton) tai 09 471 977 (normaalihintainen puhelu)

1. Suunnitelman tarkoitus

Tavoitteena on taata tapahtuman osanonottajien, katsojien sekä järjestelytehtävissä toimivien turvallisuus tapahtuman aikana. Turvallisuus pyritään takaamaan huomioimalla mahdolliset riskitekijät ja pyrkimällä ehkäisemään ongelmatilanteiden syntyminen sekä varautumalla niiden haittavaikutusten minimointiin.

Suunnitelma jaetaan kaikille järjestelytehtävien osa-alueiden vastuuhenkilöille. Lisäksi se julkaistaan Prinsessakierroksen nettisivuilla. Vastuuhenkilöt huolehtivat, että jokainen heidän vastuualueellaan työskentelevä tuntee toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteissa.

Suunnitelma toimitetaan Lappeenrannan poliisilaitokselle ja pelastuslaitokselle.

2. Tilaisuuden yleistiedot

2.1. Tilaisuuden nimi, ajankohta ja tapahtumapaikka

Prinsessakierros, lauantai 15.8.2020 kello 12.00 – 16.00, tapahtumakeskus Lappeenrannan satamatori, Kipparinkatu 1, 53900 Lappeenranta. Talkoot lauantaina 15.8.2020 kello 9.00.

2.2. Tilaisuuden järjestäjä ja yhteyshenkilö

Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry, 0215729-8, Virpi Silonsaari, puh. 040 5089046, virpi.silonsaari@gmail.com

2.3. Selvitys tilaisuudesta ja sen yleisömäärästä

Kyse on liikuntatapahtumasta, jossa voi kiertää noin 5 tai 7 kilometrin reitit omaan tahtiin juosten, kävellen tai sauvakävellen. Tapahtumakeskuksessa satamatorilla on myös lapsille oma Prinsessarata. Osallistujia, toimitsijoita ja yleisöä/huoltajia arvioidaan olevan samanaikaisesti tapahtumakeskuksessa yhteensä 200 – 400. Reitin varrella on myös jonkin verran katsojia. Ikärakenne 0 – 85 vuotta. Ei alkoholitarjoilua. Ruokailu.

Tapahtuman reitti on seuraava: Satamatori (lähtö ja maali), Satamatien kävely-/pyörätie aina Rapasaareen asti, jossa Satamatien ylitys ja Linnoituksen vallien kiertäminen Torikadun jalkakäytävälle, Kipparinkadun ylitys, Ainonkadun kävely-/pyörätie, Kahilanniementien kävely- /pyörätie, Valto Käkelän katu ja Ainonkadun kävely-/pyörätie. Liitteenä kartta reitistä.

3. Riskien kartoitus, niiden ennaltaehkäisy ja toimenpiteet onnettomuuden sattuessa 

3.1. Tulipalo

Vaara vähäinen. Toimenpiteenä alkusammutus ja ilmoitus 112.

3.2. Sairauskohtaus

Tapahtumakeskuksessa ensiapupiste. Myös reitillä ea-ryhmä. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Huoltopisteellä ja risteyksen valvonnassa puhelinyhteys ea-ryhmään. Vakavammassa tapauksessa soitetaan 112.

3.3. Tapaturma

Tapahtumakeskuksessa ensiapupiste. Myös reitillä ea-ryhmä. Hätäensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Huoltopisteillä ja risteyksen valvonnassa puhelinyhteys ea-ryhmään. Vakavammassa tapauksessa soitetaan 112.

3.4. Liikenne

Liikenneonnettomuustilanteessa soitetaan 112 ja paikalla hätäensiapu. Jokaisessa vaarallisemmassa risteyksessä ja tien ylityskohdassa on risteyksen valvoja liikenteen ohjaajana.

Järjestysmiehistä / liikenteenohjaajista nimetään ryhmä, joka mahdollisen onnettomuuden sattuessa menevät autolla ohjaamaan liikennettä ja varmistavat, että pelastushenkilöstöllä on työrauha.

3.5. Tilapäisrakenteet

Ei rakennettuja korkeita/raskaita rakennelmia. Teltta pystytetään tapahtumakeskukseen. Kiinnitetään huomiota teltan kiinnittämiseen rajuilman varalta. Tarvittavat painot ja/tai kiilat.

3.6. Varmistus kaikkien osanottajien saapumisesta reitiltä

Reitti on merkittyy opasteilla. Keskeyttäneen osallistujan tulee ilmoittautua lähtö- /maalipaikalla olevalle toimitsijalle tai reitillä ollessaan siellä olevalle toimitsijalle, joka ilmoittaa siitä lähtö- ja maalipaikalle. Näin kontrolloidaan, että kaikki osallistujat ovat tulleet pois reitiltä. Viimeisen osallistujan perässä jälkipään valvoja, joka huolehtii, ettei reitille jää osanottajia.

3.7. Sähkötapaturma

Tapahtumassa käytetään normaalia verkkovirtaa. Sähkötapaturman riski on pieni.

3.8. Myrkytys

Juoma-, kahvi- ja teevesi otetaan kaupungin vesijohtoverkosta. Ensiapu annetaan tapahtumapaikalla. Vakavassa tapauksessa soitetaan Myrkytystietokeskukseen puh. 0800 147 111 tai yleiseen hätänumeroon 112.

3.9. Koronaviruksesta aiheutuvat poikkeusolosuhteet

Noudatetaan kaikkia viranomaisten tapahtumahetkellä antamia määräyksiä ja ohjeita käsien desinfioimisesta riittäviin etäisyyksiin. Käsidesit juomapisteissä niin reitillä kuin maalissakin sekä ruokailuteltassa. Sairaana ei tapahtumaan saa osallistua.

4. Tapahtuman henkilöstö ja heidän yhteystietonsa tapahtuman aikana 

4.1. Tapahtuman johtaja ja yhteyshenkilö:

Virpi Silonsaari 040 5089046, varalla Tomi Sillanvuo 050 3264500

4.2. Tapahtuman turvallisuudesta ja liikenteen ohjauksesta vastaava henkilö sekä turvallisuushenkilöstö

Leif Ekroth 050 3825060, järjestyksen- ja risteyksen valvojien, liikenteen ohjauksen ja muun turvallisuushenkilöstön määrä, sijoittelu ja tehtävät. Tarpeellinen määrä järjestyksenvalvojia (4) ja risteyksen valvojia (13 – 14). Varalla Seppo Nuuttila 040 8251185

4.3. Tapahtuman tilapäisrakenteista vastaava henkilö

Pekka Toivakka 050 5369330, varalla Seppo Nuuttila 040 8251185

4.4. Reitin merkitseminen ja opasteet

Risto Laari 050 3657299 ja Jukka Mäkirinta 050 4994318, varalla Seppo Nuuttila 040 8251185

4.5. Tiedottamisesta vastaava henkilö

Virpi Silonsaari 040 5089046, varalla Tomi Sillanvuo 050 3264500

4.6. Ensiavusta ja pelastushenkilöstöstä vastaava henkilö

Leif Ekroth 050 3825060, apunaan ea-ryhmä
Ea-ryhmä koostuu terveydenhuollon ammattihenkilöistä.

4.7. Vastuuhenkilö tapahtuman aikana

Virpi Silonsaari 040 5089046, varalla Tomi Sillanvuo 050 3264500

4.8. Onnettomuustiedottamisesta vastaava henkilö

Virpi Silonsaari 040 5089046, varalla Tomi Sillanvuo 050 3264500

5. Turvallisuusjärjestelyt

5.1. Alkusammutuskalusto
Jauhesammuttimet ja sammutuspeitteet ruokailuteltassa.

5.2. Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka
Tapahtumakeskuksessa ensiapuvälineistöä ja lisäksi kaksi ea- ryhmä reitin varrella. 

5.3. Kokoontumis- / evakuointipaikka
Satama-alueen ulkopuoliset nurmialueet.

5.4. Poistumistiet tapahtuma-alueelta
Samat kuin tapahtumaan saavuttaessa. Kipparinkatu ja Satamatie.

5.5. Sisäinen hälyttäminen
Ihmisiä ohjeistetaan kentän kuulutuslaitteiden kautta.

5.6. Pelastustiet
Kipparinkatu ja Satamatie.

6. Muuta huomioitavaa 

6.1. PysäköinNjärjestelyt

Satamatorin pysäköintipaikat. Tila rajallinen. Liikenteen ohjaus. Tarvittaessa ohjataan muille pysäköintipaikoille.

6.2. Ensiapukoulutus

Ensiavusta vastaavat terveydenhuollon ammattihenkilöt.

6.3. Tästä suunnitelmasta tiedottaminen

Suunnitelma toimitetaan tapahtumaorganisaation vastuuhenkilöille ja julkaistaan Prinsessakierroksen nettisivuilla.

Vastuuhenkilöt perehdytetään pelastussuunnitelmaan.

6.4. Kadonneen etsintä

Mikäli osanottaja ei ole palannut kilpailukeskukseen jälkipään valvojan tullessa pois reitiltä, reitti tarkastetaan ajamalla se läpi. Pyritään saamaan puhelinyhteys ao. henkilöön. Tarvittaessa ilmoitetaan poliisille 112.

Virpi Silonsaari

tapahtumakoordinaattori puh. 040 508 9046 virpi.silonsaari@gmail.com